Posted on: 6 listopada 2018 Posted by: Michal Comments: 0
zbiorniki wody termaq g 19 01

Choć polski przemysł rozwija się dość prężnie, od schyłku lat 80-tych i 90-tych widoczna jest wyraźna recesja, która spowodowana została znacznym spadkiem osób, które są w nim zatrudnione. Efekt ten spowodowany został zarówno spadkiem zatrudnienia, jak i zmniejszeniem powierzchni okręgów. Część z nich została podzielona na drobniejsze okręgi, które niejednokrotnie rozpadały się na dwie, a nawet więcej części.

Przełom lat 80-tych i 90-tych spowodował też, iż zmniejszył się stopień uprzemysłowienia całego kraju. Doprowadziło to nie tylko do wspomnianego już rozpadu okręgów na mniejsze, ale i na całkowity zanik wielu okręgów, w tym chociażby białostockiego, legnicko-głogowskiego, czy zielonogórskiego. Od początku lat 90-tych rozpoczęła się restrukturyzacja przemysłu, zwłaszcza większych okręgów, które posiadały zróżnicowaną strukturę gałęziową.

www.wadowice.malopolska.pl

W taki sposób podniosło się znaczenie kilku ośrodków, w tym warszawskiego, gdańskiego, wrocławskiego oraz poznańskiego. Duże znaczenie dla przemysłu miał też napływ kapitału z zagranicy. Skutkiem zmian zachodzących w przemyśle jest stopniowe podupadanie roli okręgów, w których dominującą rolę odgrywa przemysł ciężki, czy górnictwo, a także przemysł włókienniczy.

Tym samym podupadają okręgi górnośląski, częstochowski, łódzki, jak i sudecki.